فارسی

تنظیم Activity Logging در EWS Client با استفاده از C#.NET

Logging برای اشکال زدایی و همچنین برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات کاری در مورد برنامه استفاده می شود. این اطلاعات در فایلی به نام log نوشته می شود. فایل‌های گزارش شامل اطلاعات سیستم در مورد عملکرد برنامه مشتری، به عنوان مثال، عملکرد کاربر یا برنامه است. در این مقاله، نحوه تنظیم ثبت فعالیت مشتری EWS با استفاده از C#.NET را توضیح خواهیم داد.
نوامبر 17, 2022 · 5 دقیقه · دیمیتریسامودوروف