فارسی

تقسیم متن به ستون در اکسل با استفاده از جاوا

MS Excel ویژگی Text to Columns را برای تقسیم متن به چندین ستون فراهم می کند. تقسیم می‌تواند بر اساس یک فضای خالی، یک کاما، یک کاراکتر خاص و غیره باشد. به منظور خودکار کردن ویژگی، این مقاله نحوه اجرای متن به ستون اکسل را از داخل برنامه‌های جاوا توضیح می‌دهد. راهنمای گام به گام و نمونه کد به شما نشان می دهد که چگونه متن را در یک ستون در یک کاربرگ اکسل تقسیم کنید.
مهٔ 25, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز