فارسی

CSV را به اکسل یا اکسل را به CSV در Node.js تبدیل کنید

فرمت CSV به طور گسترده ای برای وارد کردن یا صادرات مجموعه داده های بزرگ از یک برنامه به برنامه دیگر استفاده می شود. با این حال، در برخی موارد، ممکن است لازم باشد فایل‌های CSV را به Excel XLSX یا XLS تبدیل کنید. به همین ترتیب، برعکس نیز می تواند در سناریوهای خاصی مورد نیاز باشد. مطابق با آن، این مقاله نحوه تبدیل CSV به اکسل و اکسل به فرمت CSV را به صورت برنامه‌نویسی در Node.js پوشش می‌دهد.
آوریل 28, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز