فارسی

خواندن پیام های ایمیل به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از جاوا

در موارد خاص، ممکن است لازم باشد پیام‌های ایمیل EML یا MSG را از داخل برنامه‌های خود بخوانید و تجزیه کنید. برای انجام این کار به صورت برنامه نویسی، این مقاله نحوه استخراج اطلاعات از پیام های ایمیل در جاوا را نشان می دهد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه موضوع ایمیل، به، از، بدنه و اطلاعات سرصفحه را بخوانید.
آوریل 12, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز