فارسی

متن یا تصاویر را از اسناد OneNote با استفاده از جاوا استخراج کنید

به عنوان یک توسعه دهنده جاوا، می توانید به راحتی متن یا تصاویر را از اسناد OneNote بدون استفاده از MS OneNote به صورت برنامه نویسی استخراج کنید. در این مقاله نحوه استخراج متن و تصاویر از اسناد OneNote با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.
مارس 25, 2022 · 5 دقیقه · مزمل خان