فارسی

استخراج تصاویر از PDF در پایتون

در حین پردازش و تجزیه و تحلیل اسناد PDF، ممکن است نیاز به استخراج تصاویر نیز داشته باشید. بنابراین، در این مقاله نحوه پردازش فایل‌های PDF و استخراج تصاویر به صورت برنامه‌نویسی در پایتون را نشان خواهیم داد. راهنمای گام به گام و نمونه کد کل فرآیند استخراج تصویر را نشان می دهد.
سپتامبر 30, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز