فارسی

تبدیل متن تصویر به ورد در پایتون

OCR را روی تصاویر انجام دهید و متن تصویر را به سند Word در پایتون تبدیل کنید. با نحوه استخراج متن از یک تصویر و ذخیره آن در فرمت DOCX آشنا شوید.
آوریل 26, 2024 · 4 دقیقه · مزمل خان