فارسی

یافتن و جایگزینی متن در PDF با استفاده از C#

گزینه یافتن و جایگزینی امکان جایگزینی یک قطعه متن خاص در یک سند را به صورت یکجا فراهم می کند. به این ترتیب، شما مجبور نیستید هر مورد از متن را در کل سند به صورت دستی پیدا و به روز کنید. این مقاله حتی یک قدم فراتر می رود و نحوه یافتن و جایگزینی خودکار ویژگی متن در اسناد PDF را پوشش می دهد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه متن را در یک PDF در C#.NET پیدا کرده و جایگزین کنید. همچنین نحوه جایگزینی متن را در یک صفحه خاص یا یک منطقه صفحه با استفاده از C# نشان خواهیم داد.
دسامبر 22, 2020 · 7 دقیقه · عثمان عزیز