فارسی

بارکد را در برنامه های Node.js ایجاد کنید

بارکدها برای نمایش بصری داده ها در قالب اشیاء گرافیکی استفاده می شوند. انواع مختلفی از بارکدها در موارد مختلف مانند Code128، QR code، Aztech، Pdf127 و … مورد استفاده قرار می گیرند که در این مقاله با نحوه پیاده سازی ویژگی های تولید بارکد در برنامه های تحت وب خود آشنا می شوید. به ویژه، این مقاله نحوه تولید بارکد نمادهای مختلف در برنامه های Node.js را پوشش می دهد.
مهٔ 6, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز