فارسی

OMR Survey یا Answer Sheet را در جاوا ایجاد کنید

به‌عنوان یک توسعه‌دهنده جاوا، می‌توانید به‌راحتی نظرسنجی‌های OMR، آزمون‌ها یا برگه‌های پاسخ را از نشانه‌گذاری متن به‌صورت برنامه‌نویسی تولید کنید. در این مقاله، نحوه ایجاد یک نظرسنجی OMR OMR یا برگه پاسخ از نشانه گذاری متن با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.
مارس 31, 2022 · 5 دقیقه · مزمل خان

OMR Sheet Checker یا Scanner را با جاوا ایجاد کنید

تشخیص علامت نوری (OMR) اغلب برای بررسی نظرسنجی ها، پرسشنامه ها و مقالات امتحانی چند گزینه ای استفاده می شود. این یک روش سریع و دقیق برای پردازش فرم ها است. در این مقاله، نحوه ایجاد قالب های OMR و بررسی برگه های پاسخ پر شده با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.
اوت 5, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد