فارسی

گروه‌بندی پیام‌ها از PST توسط موضوعات مکالمه با استفاده از C#.NET

یک موضوع مکالمه دنباله ای از پاسخ ها به یک پیام با موضوع موضوع مشترک است. پیام‌های درون مکالمه را می‌توان به روش‌های مختلفی نمایش داد، مانند ترتیب سلسله مراتبی یا زمانی. برای نمایش یک رشته پیام، برنامه های کاربردی ایمیل، پاسخ های پیام را شناسایی می کنند. محبوب ترین فرمت فایل های ایمیل این ویژگی را فراهم می کند. رشته‌های مکالمه به خوانندگان این امکان را می‌دهند که ساختار کلی یک مکالمه را به سرعت درک کنند، نقاط خاصی از مکالمات را برجسته کنند و اطلاعات مهم را تجزیه و تحلیل کنند.
ژوئیهٔ 29, 2022 · 5 دقیقه · دیمیتریسامودوروف