فارسی

ارسال سند Word در متن ایمیل با استفاده از C#

ارائه بدنه ایمیل ها یکی از عوامل مهم در جذب خوانندگان است. بنابراین، ایمیل ها با استفاده از سرفصل ها، زیرعنوان ها، جداول، تصاویر و غیره به خوبی قالب بندی می شوند. با این حال، اکثر ویرایشگرهای ایمیل داخلی گزینه های قالب بندی پیشرفته ای را ارائه نمی دهند. برای رفع این محدودیت، این مقاله نحوه نوشتن ایمیل های خود را با استفاده از اسناد Word به عنوان متن ایمیل در سی شارپ پوشش می دهد.
فوریهٔ 16, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز