فارسی

نحوه درج و حذف سطر و ستون در اکسل در پایتون

در حین کار با دستکاری صفحه گسترده، ممکن است اغلب نیاز به درج یا حذف سطرها و ستون ها در کاربرگ های خود داشته باشید. مطابق با آن، این مقاله نحوه دستکاری ردیف‌ها و ستون‌ها در کاربرگ‌ها را به صورت برنامه‌نویسی پوشش می‌دهد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از پایتون، سطرها و ستون های تک یا چندگانه را در یک کاربرگ اکسل وارد یا حذف کنید.
آوریل 13, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز