فارسی

لیست توزیع تبادل در جاوا ایجاد کنید

MS Exchange Server به شما امکان می دهد لیست های توزیع ایمیل ایجاد کنید که می توان از آنها برای ارسال ایمیل به گروهی از افراد بدون وارد کردن آدرس های ایمیل فردی استفاده کرد. برای ایجاد چنین لیست هایی به صورت برنامه نویسی، این مقاله نحوه ایجاد یک لیست توزیع در MS Exchange Server در جاوا را پوشش می دهد. علاوه بر این، نحوه واکشی یک لیست توزیع را به صورت برنامه‌ریزی نشان می‌دهد.
آوریل 7, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز