فارسی

جایگزینی تصاویر در فایل های PDF در جاوا

صنایع مختلف از فرمت PDF برای تولید خودکار اسناد خود مانند فاکتورها، گزارش ها، مقالات فنی و غیره استفاده می کنند. این اسناد ممکن است همراه با متن، تصاویر و سایر اشیاء گرافیکی نیز داشته باشند. در برخی موارد، شما باید قبل از اشتراک گذاری، تصاویر محرمانه را در اسناد PDF جایگزین کنید. برای انجام این کار از نظر برنامه‌ریزی، این مقاله نحوه جایگزینی تصاویر در اسناد PDF در جاوا را پوشش می‌دهد.
آوریل 18, 2022 · 2 دقیقه · عثمان عزیز