فارسی

تبدیل ایمیل ها به HTML در جاوا

MSG و EML فرمت های فایل محبوبی برای ذخیره پیام های ایمیل هستند. با این حال، نمی توانید محتوای هر دو فرمت ایمیل را مستقیماً در برنامه های وب خود نمایش دهید. به منظور جاسازی ایمیل های MSG یا EML در صفحات وب خود، می توانید آنها را به HTML تبدیل کنید. در این مقاله با نحوه تبدیل ایمیل های MSG و EML/EMLX به HTML در جاوا آشنا می شوید.
آوریل 5, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز