فارسی

تبدیل USDZ به PDF در جاوا

فایل‌های USDZ شامل داده‌های مربوط به سایه‌زنی، تغییر شکل اسکلتی و سایر جنبه‌های صحنه‌های سه‌بعدی است. در سناریوهای خاصی، ممکن است بخواهید یک فایل USDZ را به فرمت PDF تبدیل کنید زیرا فایل های PDF به طور گسترده در تعدادی از پلتفرم ها پشتیبانی می شوند. برای چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل USDZ به فایل های PDF در جاوا را توضیح می دهد.
آوریل 11, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا