فارسی

وارد کردن داده ها از JSON به کاربرگ اکسل در C#.NET

MS Excel ویژگی های مختلفی را برای نگهداری و سازماندهی داده های جدولی در قالب کاربرگ ها فراهم می کند. در کنار سازماندهی داده ها، می توانید عملیات مختلفی مانند مرتب سازی داده ها، ترسیم نمودار، محاسبات ریاضی و غیره را انجام دهید. جفت های کلید-مقدار اغلب برای انتقال داده ها از سرور به صفحات وب استفاده می شود. ممکن است زمانی وجود داشته باشد که داده ها را به شکل JSON، یعنی از یک سرویس وب، دریافت کنید و بخواهید آن را در یک کاربرگ اکسل ذخیره کنید.
آوریل 3, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز