فارسی

محافظت یا عدم محافظت از اسناد Word به صورت برنامه نویسی با استفاده از C#

Microsoft Word از انواع ویژگی‌های حفاظتی برای محافظت از کل سند Word یا برخی از بخش‌های سند پشتیبانی می‌کند. حفاظت از اسناد زمانی عملی می شود که شما نیاز دارید سند را با شخص یا طرف دیگری به اشتراک بگذارید. در چنین مواردی، ممکن است بخواهید دسترسی یا مجوزهای شخص ثالث را محدود کنید. از طرف دیگر، برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به سند، می توانید رمز عبور نیز تعیین کنید.
فوریهٔ 27, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز