فارسی

Markdown را به HTML یا HTML به MD File در جاوا تبدیل کنید

Markdown برای ایجاد متن قالب بندی شده با نمادهای متن ساده استفاده می شود. شما به راحتی می توانید متن را به صورت پررنگ، ایتالیک، زیرخط و سایر انواع قالب بندی قالب بندی کنید. شما می توانید Markdown MD را به HTML و همچنین HTML را به Markdown در جاوا تبدیل کنید. بخش های زیر این سناریوهای تبدیل را توضیح می دهند.
نوامبر 23, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا