فارسی

اسناد Word را با استفاده از پایتون ترکیب کنید

زمانی که مجبور هستید چندین سند Word را در یک فایل واحد ترکیب کنید، ممکن است سناریوهای مختلفی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، زمانی که چندین نفر در حال نوشتن بخش های مختلف یک سند هستند و شما باید محتوا را در پایان ترکیب کنید. از طرف دیگر، ممکن است لازم باشد تمام فاکتورها را در یک سند Word ادغام کنید. برای انجام این ادغام به صورت برنامه‌ای، این مقاله نحوه ترکیب چندین سند Word DOCX/DOC در پایتون را پوشش می‌دهد.
نوامبر 12, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز