فارسی

ادغام ارائه های پاورپوینت با استفاده از C++

ارائه های پاورپوینت در بسیاری از سناریوها مانند جلسات، ارائه ها، بحث ها و غیره استفاده می شود. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که ارائه های مختلفی توسط افراد جداگانه ایجاد شده باشد یا از ارائه های فردی در جلسات مختلف استفاده شود. ممکن است لازم باشد این ارائه ها را برای اهداف اشتراک گذاری یا مستندسازی ادغام کنید. انجام این کار به صورت دستی زمان بر خواهد بود. راه کارآمد، دستیابی به این هدف از طریق برنامه‌ریزی است. در این مقاله، نحوه ادغام ارائه های پاورپوینت با استفاده از C++ را خواهید آموخت.
مارس 13, 2021 · 6 دقیقه · محمد احمد