فارسی

فایل OBJ را در جاوا به فایل FBX یا glTF GLB تبدیل کنید

فایل های OBJ شی سه بعدی حاوی اطلاعات اشیاء سه بعدی مانند بافت و مختصات هستند. شما می توانید یک فایل OBJ را به صورت برنامه نویسی در جاوا به یک فایل GLTF یا FBX تبدیل کنید. در برخی از حالات، ممکن است لازم باشد یک فایل OBJ را به فایل های مختلف تبدیل کنید. مطابق با آن، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل OBJ به فایل GLTF یا FBX در جاوا را پوشش می دهد.
دسامبر 8, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا