فارسی

محافظت از ماکروهای VBA در اکسل با استفاده از C#

ماکروهای VBA در صفحات گسترده اکسل برای خودکارسازی عملیات های مختلف به صورت برنامه ای استفاده می شوند. به عنوان مثال، می‌توانید کاری را که قرار است به‌طور مکرر انجام شود، برنامه‌ریزی کنید، نمودارهایی را با استفاده از کد تولید کنید، و غیره. با این حال، محافظت از ماکروهای VBA در برابر کاربران غیرمجاز یک جنبه مهم است. برای رسیدگی به این موضوع، این مقاله نحوه محافظت از ماکروهای VBA در صفحات گسترده اکسل را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از C# پوشش می‌دهد.
آوریل 6, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز