فارسی

تبدیل فایل های PDF به DOCX در پایتون

PDF یک فرمت فایل رایج برای اشتراک گذاری و چاپ اسناد است. با این حال، در موارد خاص، فایل‌های PDF به Word DOCX تبدیل می‌شوند تا متن را تجزیه کنند یا سند را قابل ویرایش کنند. برای چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل PDF به DOCX در پایتون را پوشش می دهد. علاوه بر این، شما یاد خواهید گرفت که چگونه گزینه های بارگذاری مختلف را برای کنترل بارگذاری فایل های PDF به صورت پویا مشخص کنید.
ژوئیهٔ 22, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز

تبدیل PDF به فرمت ورد در پایتون

PDF یک فرمت فایل رایج برای اشتراک گذاری و چاپ اسناد است. با این حال، در موارد خاص، فایل‌های PDF به فرمت Word DOCX یا DOC تبدیل می‌شوند تا متن را تجزیه کنند یا سند را قابل ویرایش کنند. برای چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل PDF به سند Word با استفاده از پایتون را پوشش می دهد. علاوه بر این، شما یاد خواهید گرفت که چگونه گزینه های بارگذاری مختلف را برای کنترل بارگذاری فایل های PDF به صورت پویا مشخص کنید.
اکتبر 29, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز