فارسی

ادغام ایمیل MS Word در پایتون را خودکار کنید

ادغام نامه MS Word یک ویژگی محبوب است که به شما امکان می دهد نامه، فاکتور، پاکت نامه، گزارش و غیره ایجاد کنید. با استفاده از ادغام نامه، می توانید یک الگو ایجاد کنید و آن را با داده ها پر کنید. در نتیجه، یک سند برای هر ورودی در منبع داده تولید می شود. برای خودکارسازی این ویژگی، این مقاله نحوه انجام ادغام ایمیل MS Word با استفاده از پایتون را پوشش می‌دهد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه از ابتدا یک الگوی ادغام ایمیل ایجاد کنید و آن را به صورت برنامه نویسی پر کنید.
نوامبر 17, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز