فارسی

سطرها و ستون ها را در اکسل با استفاده از پایتون کپی کنید

هنگام تولید و پردازش فایل‌های اکسل، ممکن است لازم باشد داده‌ها را از ردیف‌ها و ستون‌های خاص در یک کاربرگ کپی کنید. برای پیاده سازی این ویژگی به صورت برنامه نویسی، این مقاله نحوه کپی کردن سطرها یا ستون ها در یک کاربرگ اکسل در پایتون را نشان می دهد. ما کپی کردن ردیف ها و ستون های اکسل را به طور جداگانه با کمک مراحل و نمونه کد نشان خواهیم داد.
اکتبر 6, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز