فارسی

CSV را به TXT در پایتون تبدیل کنید

فایل های CSV (مقادیر جدا شده با کاما) معمولاً برای ذخیره داده ها استفاده می شوند. بیشتر مجموعه داده ها در حوزه های مختلف نیز در قالب CSV نگهداری می شوند. با این حال، در موارد خاص، برای پردازش داده ها باید فایل های CSV را به فرمت TXT تبدیل کنید. مطابق با آن، این مقاله نحوه تبدیل CSV به TXT در پایتون را پوشش می دهد.
ژوئن 9, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز