فارسی

ایجاد وظایف MS Outlook در پایتون

MS Outlook به شما این امکان را می دهد که لیست کارهایی را ایجاد کنید که از وظایف مختلفی تشکیل شده است. هر وظیفه فعالیتی است که باید در یک دوره زمانی خاص انجام شود. بنابراین، می توانید وظایف محول شده را پیگیری کنید. در حین خودکار کردن عملیات MS Outlook، ممکن است لازم باشد با وظایف Outlook کار کنید. بر همین اساس در این مقاله نحوه ایجاد وظایف MS Outlook به صورت برنامه نویسی در پایتون را خواهید آموخت.
آوریل 28, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز