فارسی

کپی داده ها از برگه های اکسل در پایتون

در حین پردازش فایل های اکسل به صورت برنامه ای، ممکن است لازم باشد داده ها را از یک برگه اکسل به برگه دیگر کپی کنید. همچنین، ممکن است مجبور شوید داده ها را از یک برگه در یک کتاب کار اکسل به دیگری کپی کنید. برای مقابله با چنین مواردی، این مقاله نحوه کپی کردن داده ها از برگه های اکسل در پایتون را نشان می دهد. ما به صراحت داده های برگه های کپی را در یک فایل اکسل یا از یک فایل به فایل دیگر در پایتون پوشش خواهیم داد.
اوت 18, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز