فارسی

بارکدها را در برنامه های Node.js بخوانید

بارکدها به بخشی ضروری از فرآیند خرید محصولات تبدیل شده اند. در بارکد، اطلاعات به صورت یک شیء گرافیکی یک یا دو بعدی نمایش داده می شود. این اشیاء گرافیکی برای خواندن اطلاعات رمزگذاری شده شناسایی می شوند. به منظور تشخیص خودکار بارکد، این مقاله نحوه خواندن بارکد در برنامه های Node.js را پوشش می دهد.
مهٔ 27, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز