فارسی

نحوه خواندن فایل های اکسل در جاوا

فایل های MS Excel عمدتا برای نگهداری داده های جدولی در قالب کاربرگ استفاده می شوند. اغلب، مجموعه داده های عظیم در فایل های اکسل نیز نگهداری می شوند. بنابراین، ممکن است با سناریویی روبرو شوید که باید داده‌ها را از کاربرگ‌ها در یک فایل اکسل بخوانید و واکشی کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه خواندن یک فایل اکسل در جاوا را نشان می دهد. ما نحوه خواندن کل فایل اکسل یا فقط یک کاربرگ را به صورت برنامه‌نویسی نشان خواهیم داد.
نوامبر 10, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز