فارسی

با انجام OCR روی تصویر از URL با استفاده از C++، متن را تشخیص دهید

تشخیص کاراکتر نوری (OCR) فرآیند استخراج متن از تصاویر است. ممکن است تصاویر آنلاین و آفلاین داشته باشید که ممکن است نیاز به استخراج اطلاعات متنی از آنها داشته باشید. شما می توانید OCR را روی تصاویر آفلاین انجام دهید، اما ممکن است به این فکر کنید که برای انجام OCR روی تصاویر آنلاین، باید آنها را دانلود کنید. خوب، این مورد نیاز نیست. در این مقاله، نحوه اجرای OCR روی تصاویر با استفاده از URL آنها با C++ را یاد خواهید گرفت.
ژوئیهٔ 8, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد