فارسی

رندر فونت های TrueType به صورت برنامه نویسی با استفاده از ++C

کاراکترها نمادهایی هستند که معانی کلمات مختلف را توضیح می دهند. می‌توانید کاراکترهای متنی مختلف را با فونت‌های TrueType با استفاده از C++ با Aspose.Font برای C++ API ارائه کنید. از ویژگی های مختلف رندر متن از جمله TrueType، Type1 و فونت های دیگر پشتیبانی می کند. اجازه دهید نحوه استفاده از ویژگی های رندر متن را با چند تماس ساده API بررسی کنیم.
اکتبر 8, 2020 · 4 دقیقه · فرحان رضا