فارسی

چرخاندن تصاویر به صورت برنامه ای در جاوا

به عنوان یک برنامه نویس، ممکن است اغلب نیاز داشته باشید که تصاویر را از داخل برنامه های جاوا خود دستکاری کنید. دستکاری و ویرایش تصویر ممکن است شامل چرخش تصویر در یک زاویه خاص نیز باشد. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه چرخش یک تصویر را به صورت برنامه‌نویسی در جاوا نشان می‌دهد. علاوه بر این، نحوه چرخش و چرخاندن یک تصویر را به طور همزمان نشان خواهیم داد.
سپتامبر 7, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز