فارسی

با استفاده از C++ صفحات PDF، متن یا تصاویر را بچرخانید

اجازه دهید سناریوهای مربوط به چرخش در اسناد PDF را بررسی کنیم. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که ممکن است یک سند PDF اسکن شده معکوس داشته باشید که باید آن را برطرف کنید. با چرخاندن صفحات سند می توانید چنین سندی را برطرف کنید. همچنین ممکن است بخواهید با چرخاندن آنها، واترمارک متن یا تصویر را به سند PDF اضافه کنید. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه صفحات PDF، متن و تصاویر را به صورت برنامه نویسی با استفاده از ++C بچرخانید.
مهٔ 31, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد