فارسی

بارکدها را با استفاده از C# Barcode API بخوانید

در مقاله قبلی، نحوه تولید انواع بارکدها را به صورت برنامه‌ریزی آموخته‌اید. در این مقاله با نحوه خواندن بارکدها با استفاده از API بارکد خوان C# آشنا می شوید. این مقاله همچنین نحوه خواندن انواع خاص یا مختلف نمادهای بارکد در یک تصویر را پوشش خواهد داد. C# بارکد خوان API خواندن بارکد با استفاده از سی شارپ اسکن و خواندن یک نماد بارکد خاص در سی شارپ نمادهای چندگانه بارکد در یک تصویر واحد C# API برای خواندن بارکد Aspose.
اکتبر 20, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز