فارسی

یافتن و جایگزینی متن در فایل های Visio در سی شارپ

فایل‌های Visio برای ایجاد نمودارهایی مانند نمودارهای سازمانی، نمودارهای جریان و غیره استفاده می‌شوند. این نمودارها شامل اشکال مختلفی هستند که می‌توانند حاوی اطلاعات متنی نیز باشند. در برخی موارد استفاده، ممکن است لازم باشد متن را به هر شکلی از نمودار Visio به روز کنید. مطابق با چنین الزاماتی، این مقاله نحوه یافتن و جایگزینی متن در نقشه های Visio را به صورت برنامه نویسی در C# را پوشش می دهد.
آوریل 26, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا