فارسی

ایجاد جدول در فایل های PDF در جاوا

یک جدول به خوانندگان اجازه می دهد تا داده ها را به سرعت بدون خواندن متن زیاد مرور کنند. بنابراین جداول جزء لاینفک اسناد محسوب می شوند. در حین کار بر روی اتوماسیون PDF و تولید فایل های PDF به صورت برنامه ای، ممکن است اغلب با نیاز به ایجاد جداول مواجه شوید. برای انجام این کار، این مقاله نحوه ایجاد جدول در فایل های PDF در جاوا را پوشش می دهد.
آوریل 22, 2022 · 6 دقیقه · عثمان عزیز