فارسی

یک سند Word را به چندین فایل در پایتون تقسیم کنید

در موارد خاص، باید اسناد Word بزرگ را با تقسیم آنها به اسناد کوچکتر تقسیم کنید. می توانید یک سند Word را بر اساس صفحات، بخش ها یا ستون ها تقسیم کنید. در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه یک سند Word را با استفاده از پایتون به چندین فایل تقسیم کنید. راهنمای گام به گام و نمونه کد نشان می دهد که چگونه می توان یک سند Word را بر اساس بخش ها، صفحات یا محدوده صفحات به صورت برنامه ریزی شده تقسیم کرد.
نوامبر 18, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز