فارسی

تقسیم اسناد MS Word با استفاده از جاوا

در موارد مختلف، باید یک سند MS Word را به چندین سند تقسیم کنید. به عنوان مثال، ممکن است لازم باشد برای هر صفحه، بخش یا مجموعه ای از صفحات در یک سند Word یک سند جداگانه ایجاد کنید. به منظور تقسیم خودکار اسناد، این مقاله نحوه تقسیم اسناد MS Word را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از جاوا پوشش می‌دهد. بخش های زیر آموزش گام به گام و نمونه کد معیارهای تقسیم بندی فوق را ارائه می دهد.
ژانویهٔ 29, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز