فارسی

تقسیم اسناد MS Word با استفاده از C#

اسناد MS Word به طور گسترده ای برای نگهداری و به اشتراک گذاری اطلاعات استفاده می شود. در برخی موارد، ممکن است لازم باشد داده‌ها را از یک سند Word که می‌تواند در بخش‌ها یا صفحات مختلف قرار گیرد، تقسیم کنید. همچنین، ممکن است لازم باشد صفحات یک سند را به چندین سند تقسیم کنید. مطابق با چنین سناریوهایی، این مقاله قصد دارد به شما نشان دهد که چگونه اسناد MS Word را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از C# تقسیم کنید.
اوت 26, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز