فارسی

نمودارهای Sunburst و Treemap را در ارائه های پاورپوینت با استفاده از جاوا ایجاد کنید

نمودارهای Sunburst برای نمایش بصری ساختارهای داده سلسله مراتبی در قالب حلقه های متعدد استفاده می شود که در آن هر حلقه نشان دهنده یک سطح در سلسله مراتب است. Treemap نوع دیگری از نمودار برای نمایش داده های سلسله مراتبی برای مقایسه نسبت های درون سلسله مراتب است. Aspose.Slides for Java راه های آسانی برای ایجاد نمودارهای Sunburst و Treemap در ارائه های پاورپوینت در جاوا ارائه می دهد.
دسامبر 28, 2019 · 3 دقیقه · عثمان عزیز