فارسی

با استفاده از C++ از اسناد Word محافظت یا لغو محافظت کنید

حفاظت از اسناد دیجیتال همیشه یک موضوع داغ بوده است. تا آنجا که به اسناد Word مربوط می شود، MS Word چندین ویژگی حفاظت از محتوا را ارائه می دهد که دسترسی کاربر به سند را محدود می کند. برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز می توانید از سند با رمز عبور محافظت کنید و محدودیت های دلخواه را اعمال کنید. مطابق با آن، این مقاله نحوه خودکارسازی حفاظت از اسناد Word در برنامه های C++ را پوشش می دهد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از C++ از اسناد Word محافظت و از آنها محافظت کنید.
ژانویهٔ 5, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز