فارسی

اضافه کردن و تأیید امضای دیجیتال در اسناد PDF با استفاده از C#

امضای دیجیتال برای ایمن سازی اسناد PDF قبل از به اشتراک گذاشته شدن با اشخاص ثالث استفاده می شود. امضای دیجیتالی یک سند PDF، تشخیص دستکاری را با تأیید سند با استفاده از امضای دیجیتال ممکن می‌سازد. به منظور ایمن سازی اسناد PDF به صورت برنامه ای با استفاده از امضای دیجیتال، این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه امضای دیجیتال را در فایل های PDF در سی شارپ اضافه کنید.
فوریهٔ 25, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز