فارسی

VSD یا VSDX را در جاوا به VTX تبدیل کنید

فایل‌های نمودار Visio برای ایجاد طرح‌های مختلف مانند نمودارهای سازمانی، نمودارهای UML و غیره استفاده می‌شوند. در حالی که فرمت فایل VTX یک الگوی طراحی است که در قالب XML ذخیره می‌شود. در سناریوهای خاصی، ممکن است لازم باشد یک فایل VSD یا VSDX Visio را به فرمت VTX تبدیل کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه تبدیل فایل VSD یا VSDX به فرمت VTX را به صورت برنامه‌نویسی در جاوا توضیح می‌دهد.
آوریل 19, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا