فارسی

درج متن یا تصویر در فایل XPS به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از ++C

شما می توانید فایل های XPS را به راحتی ایجاد، ویرایش یا دستکاری کنید. علاوه بر این، می توانید محتویات و موقعیت آنها را مطابق با نیاز خود کنترل کنید. می‌توانید با استفاده از زبان C++ یک تصویر یا متن را در فایل‌های XPS به صورت برنامه‌نویسی وارد کنید.
دسامبر 29, 2020 · 5 دقیقه · فرحان رضا