فارسی

XPS را به JPG یا PNG در جاوا تبدیل کنید

فایل های XPS برای ذخیره اسناد در زبان توضیحات صفحه استفاده می شود. ممکن است لازم باشد یک فایل XPS را برای پیش نمایش محتویات یا ایجاد تصاویر کوچک به تصویر تبدیل کنید. مطابق با چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل تصاویر XPS به JPG یا PNG با استفاده از جاوا را پوشش می دهد.
ژانویهٔ 24, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا