ارسال سند word به عنوان ایمیل در جاوا

در بیشتر موارد، ایمیل‌ها در قالبی با قالب‌بندی مناسب و به دنبال یک الگوی خاص ارسال می‌شوند. با این حال، ویرایشگرهای ایمیل مختلف گزینه های قالب بندی پیشرفته را ارائه نمی دهند. در چنین مواقعی می توانید پیامی را در سند Word ایجاد کنید و از آن به عنوان متن ایمیل استفاده کنید. در این مقاله، نحوه ارسال یک سند MS Word به عنوان یک متن ایمیل با استفاده از Java را خواهید آموخت.

API های جاوا برای وارد کردن سند Word در ایمیل

برای وارد کردن و ارسال یک سند Word در یک متن ایمیل، از قابلیت‌های Aspose.Words for Java و Aspose.Email for Java استفاده می‌کنیم. اولی برای ذخیره سند Word در قالب MHTML استفاده می شود، در حالی که دومی برای ایجاد و ارسال ایمیل استفاده می شود. می توانید API ها را از قسمت های زیر دانلود کنید یا با استفاده از تنظیمات Maven آنها را نصب کنید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>21.4</version>
  <type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>21.3</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

با استفاده از جاوا یک سند Word را در متن ایمیل ارسال کنید

مراحل زیر برای وارد کردن و ارسال یک سند Word در یک متن ایمیل است.

 • سند Word را با استفاده از کلاس com.aspose.words.Document بارگیری کنید.
 • یک نمونه از کلاس ByteArrayOutputStream ایجاد کنید.
 • سند Word را به عنوان MHTML در شی ByteArrayOutputStream ذخیره کنید.
 • MHTML را در یک شی ByteArrayInputStream بارگیری کنید.
 • یک نمونه از کلاس com.aspose.email.MailMessage ایجاد کنید و MHTML ذخیره شده در شی ByteArrayInputStream را بارگیری کنید.
 • فیلدهای ایمیل مانند To، From، Subject و غیره را تنظیم کنید.
 • یک نمونه از کلاس com.aspose.email.SmtpClient ایجاد کنید
 • میزبان را تنظیم کنید و ایمیل را با استفاده از روش SmtpClient.send(MailMessage) ارسال کنید.

نمونه کد زیر نحوه ارسال یک سند Word را به عنوان متن ایمیل نشان می دهد.

// سند را بارگیری کنید
Document doc = new Document("Document.doc");

// در یک جریان خروجی در قالب MHTML ذخیره کنید.
ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
doc.save(outputStream, SaveFormat.MHTML);

// جریان MHTML را دوباره در یک جریان ورودی بارگیری کنید تا با Aspose.Email استفاده کنید.
ByteArrayInputStream inputStream = new ByteArrayInputStream(outputStream.toByteArray());

// یک پیام ایمیل MIME Aspose.Email از جریان ایجاد کنید.
MailMessage message = MailMessage.load(inputStream);
message.setFrom(new MailAddress("your_from@email.com"));
message.getTo().add("your_to@email.com");
message.setSubject("Aspose.Words + Aspose.Email MHTML Test Message");

// پیام را در قالب Outlook MSG ذخیره کنید.
message.save("Message.msg", SaveOptions.getDefaultMsg());

// پیام را با استفاده از Aspose.Email ارسال کنید
SmtpClient client = new SmtpClient();
client.setHost("your_smtp.com");
client.send(message);

مجوز API رایگان دریافت کنید

می‌توانید APIهای مورد استفاده در این مقاله را بدون محدودیت ارزیابی با [دریافت مجوز موقت رایگان] امتحان کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه وارد کردن و ارسال یک سند Word به عنوان بدنه ایمیل با استفاده از جاوا را یاد گرفتید. علاوه بر این، نمونه کد نحوه ارسال ایمیل متشکل از یک سند Word را با استفاده از یک کلاینت SMTP نشان داده است. با مراجعه به مستندات زیر می‌توانید درباره APIهایی که در مقاله استفاده می‌شوند بیشتر کاوش کنید.

همچنین ببینید