C# MemoryStream קובץ VB.NET

MemoryStream נמצא בשימוש תדיר בגלל היעילות והקלות שלו. אתה יכול להמיר MemoryStream לקובץ PDF וכן קובץ PDF ל-MemoryStream באופן פרוגרמטי באמצעות C# או VB.NET. אחד היתרונות הרבים של שימוש ב-MemoryStream הוא שהמערכת יכולה להימנע מהשהיות הנפוצות בזמן קריאה או כתיבה של קבצים בדיסק, או ב-FileStream. יתרה מכך, השטח הפיזי בדיסק אינו מנוצל מכיוון שהתוכן נשאר בזיכרון. לדוגמה, אם יש לך קובץ שנטען ב-MemoryStream ואתה תצטרך לעבד אותו עוד יותר, אתה לא צריך לכתוב את הקובץ הזה בדיסק ואז לקרוא משם. במקום זאת, אתה יכול בקלות ובמהירות לנצל את תוכן הקובץ מה-MemoryStream. הבה נחקור את MemoryStream לקובץ והמרת קובץ ל-MemoryStream באמצעות C#, תחת הכותרות הבאות:

MemoryStream לקובץ PDF וקובץ PDF ל-MemoryStream Converter API

אנו נחקור את הייבוא והייצוא של MemoryStream באמצעות Aspose.PDF עבור .NET API. ה-API מציע שפע של תכונות לעבודה עם קבצי PDF ולספק את כל הדרישות שלך. אתה יכול בקלות להתקין את ה-API או מה-NuGet עם הפקודה הבאה או על ידי הורדת ה-DLL מ-New Releases.

> PM Install-Package Aspose.Pdf

המרת MemoryStream לקובץ PDF באמצעות C# או VB.NET

אתה יכול להמיר MemoryStream לקובץ PDF לפי הדרישות שלך. הבה נבחן דוגמה שבה קובץ HTML מקור נטען ב-MemoryStream ולאחר מכן מומר לקובץ PDF. עלינו לבצע את השלבים הבאים:

 1. טען קובץ קלט ב-MemoryStream
 2. אתחול אובייקט במחלקה מסמך
 3. שמור את קובץ הפלט PDF

הקוד הבא מראה כיצד להמיר MemoryStream לקובץ PDF ב-C# או VB.NET:

// ציין HtmlLoadOptions כדי לטעון קובץ קלט
HtmlLoadOptions options = new HtmlLoadOptions();
var fileName = dataDir + "Test.html";
string pdfFileName = dataDir + "Test.pdf";
Document document = null;

// טען קובץ HTML קלט ב-MemoryStream
using (MemoryStream ms = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(File.ReadAllText(fileName))))
{
  // אתחול דומנט מקלט MemoryStream
  document = new Document(ms, options);
  // שמור את MemoryStream לקובץ PDF
  document.Save(pdfFileName);
}

המר קובץ PDF ל-MemoryStream באמצעות C# או VB.NET

ייתכן שיהיה עליך לשמור קובץ ב-MemoryStream על מנת להימנע משימוש בשטח דיסק ומשכי גישה. כאן נמיר קובץ PDF ל-MemoryStream כאשר פורמט הפלט יהיה קובץ בפורמט מצגת. הבה נבצע את השלבים הבאים כהדגמה של תכונה זו:

 1. טען קובץ קלט
 2. אתחול אובייקט MemoryStream
 3. כתוב פלט ל-MemorySteam

הקוד שלהלן מסביר כיצד להמיר קובץ PDF ל-MemoryStream ב-C# או VB.NET:

var inputFile = dataDir + @"Test.pdf";
string fnameppt = dataDir + "Test.pptx";
{
  Aspose.Pdf.Document pdfDoc = new Aspose.Pdf.Document(inputFile);
  using (MemoryStream pptStream = new MemoryStream())
  {
    pdfDoc.Save(pptStream, Aspose.Pdf.SaveFormat.Pptx);
    //File.WriteAllBytes(fnameppt, pptStream.ToArray());
  }
}

סיכום

בקצרה, חקרנו כיצד להמיר MemoryStream לקובץ וכן כיצד להמיר קובץ ל-MemoryStream ב-C# או VB.NET. יתר על כן, גישה זו יכולה להועיל לשיפור הביצועים והיעילות של היישומים שלך. Aspose תומך בהרבה פורמטים של קבצים, אם אתה מעוניין בהמרת פורמטים אחרים של קבצים, אתה מוזמן לכתוב לנו ב-[פורום תמיכה חינם]. נשמח לסייע לך!

ראה גם